Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Našou snahou je posielať vám najmä užitočné ponuky. Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám podobné personalizované e-maily. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím políčka „Súhlasím“ vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa, história objednávok, nákupné správanie a online identifikátory spoločnosťou Lucia Mináriková - Hamashopping, so sídlom Červeňákova 15, 841 01 Bratislava, IČO 44 949 481, (ďalej len „spoločnosť Hamashopping“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa personalizovaných informácií o novinkách (personalizovaný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.


Spoločnosť Hamashopping tvorí na základe osobných údajov najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, histórie objednávok a online identifikátorov profil zákazníka. Tento profil zákazníka je tvorený pre účely zasielania (resp. zobrazovania) relevantných, personalizovaných reklamných oznámení. Spoločnosť Hamashopping používa takýto profil zákazníka pre účely zatriedenia ľudí s podobným profilom (t.j. zákazníkov v rámci špecificky určeného segmentu) do jednotlivých skupín v rámci konkrétnej marketingovej kampane.


Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Vytvorenie profilu zákazníka a následné tvorenie skupín zákazníkov s podobným profilom (t.j. segmentácia zákazníkov) umožňuje spoločnosti Hamashopping cielenie reklamných oznámení s ohľadom na reálne potreby zákazníka, čím zamedzuje prípadom, kedy sa zákazníkom zobrazujú alebo sú zasielané reklamné oznámenia, ktoré by mohol zákazník potenciálne vyhodnotiť ako nevyžiadané alebo neadresné.


Zasielanie, resp. zobrazovanie týchto reklamných oznámení prebieha automatizovaným spôsobom, pričom na zabezpečenie takéhoto zasielania, resp. zobrazovania, je spracúvaný profil zákazníka (najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, histórie objednávok a online identifikátorov) a jeho kontaktné údaje (najviac v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa).


Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Hamashopping na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Hamashopping so sídlom Červeňákova 15, 841 01 Bratislava.

Zodpovedný zástupca Lucia Mináriková, e-mailová adresa info@hamashopping.sk, telefónne číslo +421 903 828 727.


Spoločnosť Hamashopping je možné kontaktovať:


  1.  písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  2.  elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  3.  telefonicky na vyššie uvedenom čísle.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.


Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (I.) požadovať prístup k osobným údajom, (II.) na opravu osobných údajov, (III.) na vymazanie osobných údajov, (IV.) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V.) právo na prenosnosť osobných údajov a (VI.) právo namietať proti personalizácii a automatizovanému rozhodovaniu. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Hamashopping tak ako je uvedené vyššie.


Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Loading...